Regulamin

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO").

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sławomir Hul, z siedzibą w Rzeszowie, ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 33/5 , NIP 8132877738, Regon 147341603

Mogą się Państwo z nami skontaktować:
- listownie: Sławomir Hul, ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 33/5, 35-506 Rzeszów
- mailowo: sklep@muzyka-miasta.pl

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:
- w celu wykonywania umów, zawartych z naszą firmą oraz realizacji zleceń. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie usługi,
- dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności, w celu dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
- w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy – przez okres realizowania usługi
- w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
- w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia. Posiadają Państwo również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Państwa dane osobowe co do zasady będą przetwarzane tylko przez naszą firmę, nie będą odsprzedawane oraz udostwpniane osobom trzecim. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

1. Sklep internetowy muzyka-miasta.pl, działający pod adresem http://www.muzyka-miasta.pl, prowadzony jest przez firmę

Sławomir Hul
ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 33/5
35-506 Rzeszów
NIP: 8132877738
Regon: 147341603

kontakt:
tel. 790-822-337
e-mail: sklep@muzyka-miasta.pl
www.muzyka-miasta.pl

Adres do reklamacji i odbioru osobistego:
Sławomir Hul
ul. Kolorowa 18/11
02-495 Warszawa
sklep@muzyka-miasta.pl

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych.

3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę tylko poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.muzyka-miasta.pl. Wpłata środków na konto, bez złożonego formalnie zamówienia nie jest traktowana jako zamówienie.

4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu (status zamówienia zostaje zmieniony na „przyjęte”).

5. W przypadku niemożności spełnienia przez sprzedawcę warunków umowy, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad fizycznych, prawnych i każdych innych, chyba, że konsument wiedział o nich w chwili składania zamówienia.

7. Całkowity koszt pakowania oraz wysyłki wynosi 10 PLN (dziesięć złotych).
Wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 200 PLN (dwieście złotych)
Usługa wysyłki realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Zamówienia wysyłane są codziennie (od poniedziałku do piątku).

Odbiór osobisty możliwy tylko w Warszawie na ul. Kolorowa 18/11 (Ursus) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 790-822-337.
Płatność przy odbiorze tylko osobistym.
NIE WYSYŁAMY PŁYT ZA POBRANIEM.  (wysyłka tylko w szczególnych przypadkach po kontakcie telefonicznym pod nr. 790-822-337).

8. Muzyka-Miasta zobowiązuje się dostarczyć towar pod adres podany w polach "adres dostawy", wszelkie informacje podawane w komentarzu do zamówienia, bądź w komentarzu do płatności nie będą honorowane i nie są wiążące dla firmy.

9. Zamówienie wysyłane jest w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

10. Towary opłacone przed premierą sklepową (tzw. pre-ordery) wysyłamy w dniu roboczym poprzedzającym oficjalną datę premiery.

11. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę.

12. Nieopłacone zamówienia kasowane są po 3 dniach od daty złożenia.

13. Wszelkie reklamacje i wyjaśnienia dotyczące wpłat, zamówień i przesyłek rozpatrywane są drogą mailową za pośrednictwem adresu sklep@muzyka-miasta.pl
Pisemnie pod adresem:
Sławomir Hul
ul. Kolorowa 18/11
02-495 Warszawa
tel. 790-822-337

14. Przesyłki zwrócone do sklepu z powodu nieodebrania przesyłki w terminie/złego adresu, uważa się za nieodebrane z winy Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ponosi koszt ponownej wysyłki na wskazany adres.

15. Przesyłki zwrócone do sklepu z winy zamawiającego wysyłane są ponownie po uregulowaniu kosztów ponownej wysyłki.

16. Sklep internetowy www.muzyka-miasta.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 133, poz. 833/1997).

17. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (wzór pisma: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/wzory/19.doc). Towar musi być w stanie niezmienionym, to znaczy, że nie może być użytkowany. Prawo zwrotu nie dotyczy płyt audio i DVD, jeśli nie mają oryginalnych opakowań (ofoliowane). Odsyłając towar (na własny koszt listem poleconym) do siedziby firmy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz paragon. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

18. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przedmiotu świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (...)
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: link) 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Art.
34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsię- biorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Informujemy, że zdjęcie folii fabrycznej z nośnika, usunięcie plomby lub naklejki umożliwiającej wyjęcie nośnika z opakowania, czy każdego innego zabezpieczenia chroniącego przed dostępem do treści zawartej na nośniku i utworzeniem kopii treści znajdujących się na nośniku i objętych prawem autorskim powoduje utratę prawa zwrotu zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta u. 9, którego treść zamieszczono poniżej:
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (...) 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Jeśli przesłany towar posiada wady (np. płyta przeskakuje, zacina się lub posiada odkształcenia) proszę powiadomić nas o tym pisemnie (e-mailem lub listownie). Płytę do reklamacji należy przesłać na adres:
Sławomir Hul
ul. Kolorowa 18/11
02-495 Warszawa

Opis procedury reklamacji:
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@muzyka-miasta.pl, lub w formie pisemnej na adres:
Sławomir Hul
ul. Kolorowa 18/11
02-495 Warszawa
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości najtańszej możliwości wysłania przesyłki.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

19. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.muzyka-miasta.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych.

20. Ocena stanu używanych płyt winylowych:
IDEALNY (MINT)
PRAWIE IDEALNY (NEAR MINT)
płyta: sama płyta jest jak nowa, bez śladów użytkowania na powierzchni i bez zmian w jakości dźwięku;
okładka: okładka oraz dodatkowe elementy takie jak plakat, kartka z tekstami są w idealnym stanie.
DOSKONAŁY (VERY GOOD+)
płyta: zdradza pewne ślady użytkowania, ale spadek jakości dźwięku jest minimalny;
okładka: okładka i opakowanie mogą odznaczać się niewielkim zużyciem lub / i posiadać niewielkie zagięcia.
BARDZO DOBRY (VERY GOOD)
płyta: była wielokrotnie odtwarzana, ale nie odznacza się znaczącym spadkiem jakości dźwięku, mimo zauważalnych znaków na powierzchni oraz niewielkich zarysowań;
okładka: normalne zużycie i otarcia okładki i dodatkowych elementów bez znaczących wad.
DOBRY (GOOD)
płyta: była tak często odtwarzana, że jakość dźwięku jest wyraźnie niższa; może pojawić się niewielkie zniekształcenie i średnie zadrapania;
okładka: pojawiają się zagniecenia, zdarcie rogów, przetarcie krawędzi, blaknięcie kolorów i inne.
ZADOWALAJĄCY (FAIR)
płyta: nadaje się do odtwarzania, ale nie dbano o nią należycie, więc mogą pojawić się głośne trzaski, może przeskakiwać;
okładka: naddarta, poplamiona i/lub zamazana.
KIEPSKI (POOR)
płyta: nie będzie dobrze grała z powodu zadrapań, brzydkich trzasków itp.;
okładka: bardzo zniszczona lub częściowy jej brak.
ZŁY (BAD)
płyta: nie nadaje się do odtwarzania, może nawet być połamana; egzemplarz jedynie dla kolekcjonerów.
okładka: bardzo zniszczona (np. w kawałkach) lub jej brak.

Płyty winylowe Muzyka Miasta ©